Selvom flertallet af de københavnske folkeskoleelever trives, udgør fravær stadig et problem. Skolerne arbejder systematisk med at opspore bekymrende fravær tidligt, så eleverne kan få den rette støtte til at vende tilbage og indgå i skolens fællesskab.

Foto ABW

I skoleåret 2022/23 lå elevfraværet blandt folkeskoleeleverne i København på 7,7 procent. Fraværet er især båret af en del sygdomsfravær og til dels af lovligt fravær. Det er et niveau, der er højere end før de tre COVID-19-påvirkede skoleår og også højere end i resten af landet. Det fremgår af resultater om elevfravær fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Lidt over en fjerdedel af de københavnske skoleelever havde mere end 10 procent samlet fravær i skoleåret 2022/23. Det høje fravær kan have konsekvenser for elevens faglighed og gøre det sværere at opretholde venskaber.

De københavnske folkeskoler arbejder løbende med fravær som en væsentlig indikator for, at en elev potentielt befinder sig på kanten af fællesskabet. Det er ikke en nem opgave at bringe elevfraværet ned, men det er en udfordring børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager, har fokus på:

– Hvis ikke man møder op i skole, går det ud over både elevens sociale liv og faglige niveau. Er man meget væk, kommer man let til at hænge i periferien af fællesskabet. Og så er der større risiko for mistrivsel. Det er afgørende, at vi styrker skolernes trygge og forpligtende børnefællesskaber, siger borgmesteren.

Sådan arbejder skolerne med opsporing af elevfravær
Ude på skolerne arbejder man med systematisk registrering og opfølgning på elevfravær, så elever med bekymrende fravær opspores tidligst muligt. Årsagerne til skolefravær er ofte komplekse og sammensatte, og det er derfor vigtigt at have fokus på fravær og elevens generelle trivsel gennem hele skolegangen. Ressourcepersoner på skolerne forholder sig derfor altid til fravær, når der drøftes trivsel og klassefællesskaber.

Hver måned vurderer det enkelte lærerteam omkring en klasse, om der er elever med bekymrende fravær. Hvis dette er tilfældet, tager lærerne kontakt til den pågældende elev og dennes forældre for at finde årsager til fraværet og dermed begynde en dialog om, hvor løsningerne ligger. Derudover udarbejdes en handleplan i samarbejde med forældre, skolesocialrådgiver og evt. andre relevante ressourcepersoner.

Der er fokus på fravær gennem hele skolelivet
Gennem hele elevens skoleliv arbejder man i Københavns Kommune med fravær som en del af skolernes kontinuerlige arbejde med trivsel. Dels ved brede forebyggende trivselsforløb for hele klassen at forebygge at børn og unge udvikler bekymrende skolefravær ved at tilbyde skræddersyede forløb f.eks. indsatsen Mind My Mind, dér hvor mistrivsel, udtrykt gennem fravær, først viser sig – i skolen. En anden indsats kan være U-start, hvor man på tværs af forvaltningerne er ved at implementere en målrettet indsats til børn med bekymrende eller massivt skolefravær.

Flertallet trives i skolen
Til trods for, at elevfraværet er højt, viser resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2023, at 69,5 af Københavns grundskoleelever tit eller meget tit er glade for deres skole. På landsplan er dette tal 70 procent.

Faktaboks

  • På landsplan lå fraværet for skoleåret 2022/23 på 7,2 procent, mens det i Danmarks andenstørste by Aarhus lå på 5,8 procent.
  • I skoleåret 2018/19 inden COVID-19 lå elevfraværet i København på 6,7 procent, sammenlignet med 5,9 procent på landsplan.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Almen- og specialelever

Hvad er Mind My Mind?

Mind My Mind er et lettere, individuelt behandlingsforløb, der er tilpasset den enkelte elev og lige præcis de problemer, barnet har. Det kan f.eks. være tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på én gang. Indsatsen, der varetages af PPR, har kørt i område Brønshøj, Husum, Vanløse med god effekt og er fra januar 2024 bredt ud til byens andre områder. Hvert område vil per år kunne gennemføre 18-20 forløb med børn og unge. Det er forventningen, at man ved at intervenere tidligt kan forhindre, at mistrivslen forværres og risikerer at udvikle sig til en decideret skolefraværsproblemati

Hvad er U-Start?

U-Start er en skolefraværsindsats, der har til formål at få elever med særligt bekymrende eller massivt skolefravær tilbage i skole. Indsatsen startede i Hvidovre Kommune og viste gode resultater. Efter forløbet vendte to tredjedele af eleverne vendte tilbage i skolen, og resten blev hjulpet videre i andre specialiserede tilbud. U-start tager udgangspunkt i en tværfaglig samarbejdsmodel, hvor fraværsindsatsen organiseres på en særlig måde, og hvor formelle kompetencer flettes sammen på tværs af faggrænse. U-start etableres på Amager primo 2024, men på sigt skal U-start også implementeres i Københavns øvrige områder.

Kilde.