SF vil anlægge en kyststi fra Halsnæs til Ishøj.

Danmark er en kystnation og strandene, kysterne og havnefronterne er for hele befolkningen. Det siger loven, men alligevel bliver kysterne sværere og sværere at passere, fordi private husejere strækker haver, badebroer og betonplateauer helt ud i vandet.

SFs formand, Pia Olsen Dyhr, siger:

Forsøget på at privatisere de danske kyster skal simpelthen stoppe. Kysten er vores alle sammens og vi skal alle sammen have adgang til havet. Jeg vil derfor bede miljøministeren om at sørge for at forholdene bliver lovliggjort, så folk kan passere. SF kommuner på den 130 km lange strækning fra Halsnæs til Ishøj er allerede gået sammen for at realisere et forslag om at skabe en kyststi, som igen skal give befolkningen mulighed for at gå langs kysten fra Halsnæs til Ishøj. Stien kan samtidig være med til at kystsikre strækningen forudsat at det gøres på en måde som samtidig forbedre biodiversiteten. SF foreslår at projektet skal styres fra et sekretariat, som Region Hovedstaden er ansvarlig for. Danmarks Naturfredningsforening bakker op om at adgangen til kysterne lovliggøres.

Direktør Lars Midtiby siger:

i ser tendenser med øgede ønsker om privatisering af kystarealer i hele landet og finder at det er en bekymrende udvikling, stik imod fællesskabets interesser om adgang. Derfor er det en rigtig god ide med et sekretariat i Regionen, som kan være med til at hjælpe kommunerne med at sikre denne adgang

Peter Westermann, SFs spidskandidat til Regionsrådet i hovedstaden siger:

Øresund er vores alle sammens blå baghave i Hovedstaden. Med en kyststi sikrer, vi at befolkningen kan få adgang til den. Et sekretariat i Regionen kan koordinere arbejdet med de meget forskelligartede udfordringer, som kommunerne kommer til at løbe ind i.

Helene Brochmann, SFs spidskandidat i Gentofte, siger:

I Gentofte er kystpromenaden også en gave for de husejere, der har bygget betonfundamenter helt ud i vandet. Betonkanterne er en kortsigtet form for kystsikring, der faktisk bare forstærker erosionen og øger risikoen for, at husejerne kommer til at stå i vand til knæene. Kystdirektoratet anbefaler direkte kystsikring med store sten og sandfodring, hvis en helt konkret risiko for store skader ved oversvømmelser skal undgås. Kystsikring med sandfodring vil holde vandet ude af haverne – og give alle os andre mulighed for at gå tur langs vandet.

Sigurd Agersnap, SF’s medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Tårbæk kommune, siger:

Vi har en lille offentlig strand i den sydlige del af Taarbæk, men i dag kan man hverken komme til den eller gå på den, fordi der er hegn og badebroer i vejen. Her har vi brug for at staten går ind og hjælper os med at kræve at de anlæg og broer, som gør at man ikke kan færdes langs stranden ændres så der bliver offentlig adgang langs kysten. Vi bor i en kommune med en lang kyststrækning og et fantastisk fint gammelt fiskeleje. Vi skal sørge for at offentligheden får adgang til at nyde havet.

Det står der i loven:

Generelt har du lov til uhindret at passere strande til fods rundt langs hele den danske kyst. Og ejerne, der bor ned til stranden, må ikke hegne stranden ind med mindre opfylder et af følgende kriterier:
Haven går helt ud til vandet, dvs., at strandarealet er have til huset og har været det siden 1. januar 1916, og at arealet uafbrudt har fungeret som have lige siden. Haven har siden 1916 har været inddraget under en erhvervsvirksomhed eller fungeret som forsvarsanlæg og havneanlæg.
Opfylder stranden ikke et af punkterne, må strandejeren ikke hindre adgang til stranden eller gøre adgangen besværlig med hegn, skilte, trusler eller andet.
I Naturbeskyttelseslovens § 22 står der om strande:
Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.
Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.