Her er Nørrebro Lokaludvalg’s input til Overførselssagen 2023-24, hvor de overskydende midler fra sidste års budget fordeles. Det er partierne fra Budget 2024, der fordeler overskydende midler. Dvs.: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Foto ABW

Deres input er alle syv tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker og løser udfordringer. Nu arbejder de på at partierne vil tage deres input med til forhandlingerne. De vil pege på følgende lokale tiltag til Overførselssagen 2023-2024 – der ikke er sat op i prioriteret rækkefølge:

  • Midler til at realisere cykelstien i Mimersgade
  • Renovering af Klub N
  • Forbedring af toiletkapacitet på (Nørrebros) folkeskoler
  • Erstatningsgrønt i og omkring Mimersparken
  • Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
  • Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
  • Realisering af de grønne tiltag i Helhedsplanen for De Gamles By

Her følger en beskrivelse af de enkelte input til Overførselssagen. Inputtene er ikke i prioritet rækkefølge.

Midler til at realisere cykelstien i Mimersgade
På Budget 2022 blev der, på baggrund af et budgetønske fra Nørrebro Lokaludvalg, afsat midler til en foranalyse af, hvordan Mimersgade kan gøres til sikker skolevej. Vi har sammen med skolebestyrelse, elevråd, skoleleder på Rådmandsgade Skole samt repræsentanter fra dentilknyttede KKFO været inddraget løbende i løbet af 2022. Det er der kommet et projektforslag for en cykelsti igennem hele Mimersgade ud af, og nu skal der afsættes midler til at realisere projektet. Det har længe været et stort ønske fra lokale borgere og forældre, skolebestyrelse- og elevråd på Rådmandsgade Skole, og det er vigtigt at få gjort Mimersgade til en sikker skolevej. (Økonomi: ca. 35,5 mio. kr.)

Renovering af Klub N
Klub N råder nu over alle etager i bygningen på Skodsborggade. Da der er ved komme ro omkring fremtiden for fritidsklubben og UngeVærket i bygningen, er det tid til at se fremad og få investeret og renoveret bygningen, så Klub N kan udleve sit potentiale som en moderne fritids- og ungdomsklub og tilbyde nogle bedre fysiske rammer omkring det gode arbejde for bydelens unge. Klub N har i juni 2023 får lavet et ide og
visionsoplæg af Nerd Architects i samarbejde med børn, unge og personale på Klub N. (Økonomi: estimeret til 31. mio. kr.)

Forbedring af toiletkapacitet på (Nørrebros) folkeskoler
Rådmandsgade Skole har de sidste år sat fokus på manglende toiletter og dårlige toiletforhold. Den kamp har Lokaludvalget bakket op om løbende og sendt ønsket om midler ind til forhandlingerne om Budget 2023, Budget 2024 og Overførselssagen 2022-23. I Budget 2024 blev det så vedtaget at forbedre toiletforholdene på kommunens skoler. Samlet er der afsat 50 mio. kr. i anlægsmidler fra perioden 2024-2026, hvoraf 12,5 mio. kr. er afsat i 2024. Der fulgte ikke anlægsmåltal med midlerne og derfor kan der kun udmøntes 7,5 mio. kr. i 2024 mhp. Derfor peger vi på, at der skal finde de manglende anlægsmåltal/midler på Overførselssagen, så arbejdet kan komme i gang. (Økonomi: Ukendt)

Erstatningsgrønt i og omkring Mimersparken
I forbindelse med, at der er blevet besluttet at placere en 8-mands kunstgræs bane på grønt i Mimersparken mangler der finansiering til at finde erstatningsgrønt i og omkring parken, så der ikke forsvinder grønne m2 på Nørrebro. Beslutningen om at placere banen i parken vil fratage området et stort stykke grønt som gerne skulle erstattes andre steder i parken. Parken er i dag belagt med adskillige m2 gummi og asfalt, der kan ændres til grønne og rekreative områder, der kan kompensere for det store område, der forsvinder. Erstatningsgrønt kan placeres på asfalten syd for hockeybanen og nord for cykelstien. På den måde kan der skabes et stort sammenhængende grønt område. Desuden kunne man eventuelt kigge på tilkørselsvejen, der i dag fungerer som adgangsvej fra Tagensvej til Mjølnerparken og som i planen for omdannelse af Mjølnerparken nedlægges (vejstykket ejes af Mjølnerparken). De resterende grønne m2 findes på det asfalterede område syd for legepladsen, mellem fodboldbanen og Mjølnerparken. Ønsket deles af Nørrebro United. Økonomi (20-30 mio. kr.)

Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
Mange borgere oplever stor utryghed, når de går eller cykler langs ”den grønne cykelsti” og skal krydse Hillerødgade. Der opstår ofte farlige situationer, da mange cyklister kører i høj fart og skal forsøge at aflæse om de biler, der som regel kører meget langsomt eller holder stille pga. trængsel, har i sinde at holde tilbage for dem. Vi forslår at der laves lysregulering i krydset Hillerødgade/”den grønne cykelsti” for at afhjælpe disse farlige situationer. (Økonomi: Ukendt)

Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mands-kunstgræsbaner i Nørrebroparken samt opgradere belysningen på banen, så der er lys i alle hjørner af banerne for brugerne, foreslår vi at der afsættes midler til at opgradere belysningen på 7-mands-kunstgræsbanerne til ny teknologi. Men ny teknologi kan man bl.a. opnå væsentlig mindre lysforurening og tilkoble et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset, hvormed lydgenerne begrænses. Det har været stort et ønske fra både naboer og Nørrebro United siden forhandlingerne om Budget 2021. (Økonomi: Tidl. 1 mio. kr. + drift på 0,1 mio. kr. årligt)

Realisering af de grønne tiltag i Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Helhedsplanen er godkendt og der blev afsat midler til nogle af tiltagene på Overførselssag 2020-21. Der mangler stadig finansiering af en støjmur og fortætning af beplantning i Nordpolen, opgradering af det grønne rum på Møllepladsen bl.a. med en siddekant i kantzonen ud til Møllegade og lommegrønt og nye træer i hele De Gamles By. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med byggeriet på området. (Økonomi: 20 mio. kr. til anlæg.)

Kilde Nørrebro Lokaludvalg.