Budgetforhandlingerne til Budget 2025 er i fuld gang og vi har sendt en række forslag til politikerne, som de synes de skal afsætte midler til. Deres input er alle tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro. De håber politikerne vil tage inputtene med i forhandlingerne og bruge indspillet i den fremadrettede planlægning.

Pressefoto Nørrebro Lokaludvalg

De skriver i pressemeddelelsen:

Vi vil pege på følgende lokale tiltag til Budget 2025
Ønskerne er ikke sat op i prioriteret rækkefølge, men opdelt efter forvaltningsområder.

Indenfor Socialforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelse og Integrationsforvaltningens område, vil vi pege på:

 • Bevilling til Muhabet
 • Bevilling til Gadepulsen+
 • Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)
 • Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder – Ny Start 3.0
 • Midler til at åbne til eftermiddags- og aftentilbud for hjemløse omkring Folkets Park

Indenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens område og Børne- og Ungdomsforvaltningens område, vil vi pege på:

 • Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebro-parken
 • Forbedring af toiletkapacitet på Nørrebros folkeskoler

Indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens område har vi allerede sendt vores tre prioriterede budgetønsker til Teknik- og Miljøudvalget:

 • Udvikling af Lersø Parkallé
 • Midler til at realisere cykelstien i Mimersgade
 • Erstatningsgrønt i og omkring Mimersparken

Udover de prioriterede ønsker, har vi tre andre input, som vi gerne vil gøre jer opmærksomme på og som vi også mener er vigtige og presserende:

 • Udvikling af Nørrebro Stationsområde
 • Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
 • Realisering af de grønne tiltag i Helhedsplanen for De Gamles By

Øvrigt input, der går på tværs af forvaltningerne:

 • Nørrebro som forsøgsbydel: Forvaltningen ud til borgerne

Uddybende beskrivelse af input
Her følger en uddybende beskrivelse af alle input

Bevilling til Muhabet
Muhabet er et selvejende aktivitets- og samværstilbud på Nørrebro for borgere med psykisk sygdom og flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvoraf mange ramt af PTSD og andre alvorlige psykiske sygdomme. Muhabet har ca. 50 unikke brugere dagligt og har kontakt til mere end 200 udsatte bor-gere årligt. Muhabet har pt. et årligt budget på 4,6 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er bevilget af Københavns Kommune. De resterende midler er dækket af fonde. Den nuværende bevilling udløber i slutningen af 2024. Hvis bevillingen ikke videreføres, vil tilbuddet blive afviklet og alle medarbejdere vil blive opsagt. Muhabet ønsker fremadrettet en driftsoverenskomst med Kø-benhavns Kommune på 2.145.000 kr. årligt. Det bakker vi fulgt op om, da Muhabet har formået at skabe et vigtigt tilbud for en meget udsat borgergruppe. (Økonomi: 2.145.000 kr. årligt)

Bevilling til Gadepulsen+
Gadepulsen+ ligger på Kapelvej og tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25 år et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at opnå en meningsfuld hverdag uden kriminalitet bl.a. ved at de unge kommer videre i job eller uddannelse. Gadepulsen+ arbejder også med brobygning til civilsamfundet og med gadeplans-arbejde på og omkring Blågårds Plads. Der kommer pt. 47 unge i Gadepulsen+. Bevillingen til Gadepulsen+ udløber i slutningen af 2024. Ved manglende forlængelse af bevillingen afvikles tilbuddet. Bevillingen indebærer 4,5 årsværk. (Økonomi: 4.410.000 kr. årligt.)

Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)
Transitprogrammet har eksisteret siden 2015 og er et tilbud, dels til marginaliserede arbejdsmigranter og dels til hjemløse migranter med alvorlige sociale problemer og uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet med indsatsen er at hjælpe udsatte udenlandske migranter med lovligt ophold til et mere værdigt liv, herunder til basale fornødenheder og evt. hjælp til hjemrejse. Uden en videreførelse af Transitprogrammet er der risiko for, at migrantgruppen bliver mere udsat og synlig i gadebilledet, da der kun er få andre tilbud til målgruppen. På Nørrebro benytter følgende aktører særpuljen: Grace (Blå Kors Danmark), YouPeople (Kirkens Korshær) og Projekt Udenfor. (Økonomi: 3.457.000 kr. årligt.).

Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder – Ny Start 3.0
Den helhedsorienterede gadeplansindsats i boligområderne: Hørgården på Amager, Lundtoftegade og Aldersrogade på Nørrebro supplerer og sker i et tæt samarbejde med øvrige forvaltninger særligt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fælles for de helhedsorienterede indsatser i de tre boligområder er, at der arbejdes med beskæftigelse, indkomst, uddannelse, kriminalitet og tryghed. Målgruppen er udsatte unge mellem 10-26 år, der har van-skeligt ved at fungere i klub- og fritidstilbud, unge der forsørger sig selv ved kriminalitet eller som ikke kan opretholde motivationen til en uddannelse og har et misbrug af rusmidler. På Nørrebro arbejder tre gadeplansmedarbej-dere i Lundtoftegade og Aldersrogade. Ophør af bevillingen vil betyde, at de helhedsorienterede gadeplansindsatser i de tre boligområder nedlægges. (Økonomi: 4.840.000 kr.).

Midler til at åbne til eftermiddags- og aftentilbud for hjemløse omkring Folkets Park
De frivillige fra Folkets Hus har igen kontaktet Lokaludvalget angående udfordringer med hjemløse. De oplever bl.a. trusler og uhensigtsmæssig adfærd. De har sidste vinterhalvår haft flere uheldige episoder med vold på frivillige, brandstiftelse på huset, samt perioder hvor cafeen primært var fyldt op af hjemløse. Det har resulteret i at nogle frivillige ikke længere vil stå i ca-feen, da det opleves som utrygt. Generelt er udfordringerne med hjemløse noget som tager meget energi fra de mange aktiviteter huset kan tilbyde folk på Nørrebro. I de sidste vinterperioder har vi også hørt om udfordringer i bydelens kulturhuse, haller og biblioteker, og de forventer at det igen vil blive en udfordring i den kommende vinterperiode. Værestedet Grace, der ligger på Åboulevard 50 og er drevet af Blå Kors Danmark, er åbne for at ar-bejde på at holde mere åbent, men det kræver midler til at lønne personale. Grace har pt. åben mandag til fredag fra kl. 8.00-11.30 (mandag og torsdag til 12.00). Grace har sendt et budget på, hvad det ville koste, hvis de skal ud-vide med yderligere 4 timer pr. dag i 7 dage om ugen. Ved en yderligere åbningstid fra kl. 17-21 til suppekøkken (inkl. personale 30 min før og efter) med to medarbejdere, vil det koste omkring 852.200 kr. om året. I 2025 for-ventes en stigting på 3% på alle udgifter. (Økonomi: ca. 852.200 kr. årligt).

Udskiftning af lys på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
For at imødekomme naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mands-kunstgræsbaner i Nørrebroparken samt opgradere belysningen på banen, så der er lys i alle hjørner af banerne for brugerne, foreslår vi at der afsættes midler til at opgradere belysningen på 7-mands-kunstgræsbanerne til ny teknologi. Med ny teknologi kan man bl.a. opnå væsentlig mindre lysforurening og tilkoble et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset, hvormed lydgenerne begrænses. Det har været stort et ønske fra både naboer og Nørrebro United i rigtig mange år nu. Vi har allerede haft en fælles dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Nørrebro United, og Nørrebro United har afholdt et dialogmøde med naboer m.fl. Nu håber vi at midlerne endelig kan findes på Budget 2025. (Økonomi: Tidl. 1 mio. kr. + drift på 0,1 mio. kr. årligt).

Forbedring af toiletkapacitet på Nørrebros folkeskoler
Toiletterne på Rådmandsgade Skoles afd. RG1 er i så dårlig stand at eleverne ikke vil benytte dem. Der er stærke lugtgener og toiletterne trænger til renovering. Der er også alt for få toiletter ift. antallet af elever. Vi har de sidste år bakket op om Rådmandsgades Skoles store arbejde for at sætte fokus på toiletforholdene på skolen. Derfor peger vi på, at der som parterne nævnte i Overførselssagen, afsættes midler på Budget 2025 til flere toiletter og renovering af de eksisterende toiletter på Rådmandsgades Skole samt at der laves en plan for resten af de Københavnske skoletoiletter bl.a. toiletterne på Blågård Skole. Det er et ønske, der deles af skolebestyrelserne og rigtig mange børn og forældre her i bydelen. (Økonomi: Ukendt).

Udvikling af Lersø Parkallé
Lersø Parkallé har potentiale til at blive et grønt rekreativt mødested på Ydre Nørrebro. I vores Bydelsplan for Nørrebro 2023-2026 peger vi på en udvik-ling af Lersø Parkallé. Her er der blandt andet fokus på muligheden for at lukke dele af alléen for biltrafik og lave et grønt rekreativt område. Alléen er samtidig udpeget som et byrumsprojekt i Områdefornyelsen ved Skjolds Plads’ Kvarterplan. Områdefornyelsens Kvarterplan peger på forskellige nedslag på den sydlige del af Lersø Parkallé, der skal understøtte en øget brug af området. Der er potentiale for at området kan blive et rekreativt ån-dehul med plads til ro og fordybelse, med højere kvalitet i bynaturen og for at området kan blive en del af en større grøn korridor, der forbinder Fælled-parken med Utterslev Mose. Der er også et ønske om at undersøge, hvordan der kan skabes en mere sikker skolevej over Lersø Parkallé til Nørre Fælled Skole. Områdefornyelsen udarbejder et idéoplæg til Lersø Parkallé i 2024 og går i gang med et mindre byrumsprojekt på alléen i 2025. Skal alle visionerne indfries, skal der tilføres flere midler til projektet. Der er derfor god timing og synergi i at lade projektet indgå i forhandlingerne om Budget 2025, så beløbet til byrum kendes forud for, at en rådgiver går i gang med at tegne på et byrum. (Økonomi: 10-30 mio. kr.).

Midler til at realisere cykelstien i Mimersgade
På Budget 2022 blev der, på baggrund af et budgetønske fra Nørrebro Lokaludvalg, afsat midler til en foranalyse af, hvordan Mimersgade kan gøres til sikker skolevej. Vi har sammen med skolebestyrelse, elevråd, skoleleder på Rådmandsgades Skole samt repræsentanter fra den tilknyttede KKFO været inddraget løbende i løbet af 2022. Det er der kommet et projektforslag ud af for en cykelsti igennem hele Mimersgade, og nu skal der afsættes midler til at realisere projektet. Det har længe været et stort ønske fra lokale forældre og skolebestyrelse- og elevråd på Rådmandsgades Skole, og det er vigtigt at få gjort Mimersgade til en sikker skolevej. (Økonomi: ca. 35,5 mio. kr. for hele projektet. Det kan anlægges i etaper).

Erstatningsgrønt i og omkring Mimersparken
I forbindelse med at det er blevet besluttet at placere en 8-mands kunstgræsbane på grønt i Mimersparken, mangler der finansiering til at finde erstatningsgrønt i og omkring parken, så der ikke forsvinder grønne m2 på Nørrebro. Beslutningen om at placere banen i parken vil fratage området et stort stykke grønt, som gerne skulle erstattes andre steder i parken. Parken er i dag belagt med adskillige m2 gummi og asfalt, der kan omdannes til grønne og rekreative områder og dermed kompensere for det store grønne område, der forsvinder. Erstatningsgrønt kan placeres på asfalten syd for hockeybanen og nord for cykelstien. På den måde kan der skabes et stort sammenhængende grønt område. Desuden kunne man eventuelt kigge på tilkørselsvejen, der i dag fungerer som adgangsvej fra Tagensvej til Mjølnerparken, og som i planen for omdannelse af Mjølnerparken nedlægges (vejstykket ejes af Mjølnerparken). De resterende grønne m2 findes på det asfalterede område syd for legepladsen, der ligger imellem fodboldbanen og Mjølnerparken. Ønsket deles af Nørrebro United. (Økonomi 11-30 mio. kr.).

Nørrebro Stationsområde
Da der lige nu pågår et udviklingsarbejde omkring Nørrebro St., mener vi at det er nu der skal afsættes midler til et helhedsorienteret løft af hele Nørrebro Stationsområde. Transportministeriet har bevilget 30 mio. kr. at give Nørrebro Station et visuelt løft. Det drejer sig både om de indvendige og udvendige områder. I 2015 blev et ideoplæg for hele Nørrebro Stationsområde vedtaget. En del af ideoplægget er gennemført bl.a. en opgradering af Mimers Plads og Skodagrunden. Men der er også en del, der mangler at blive gennemført, herunder blandt andet en cykelsti på bagsiden af højbanen, en begrønning af området, udadvendte aktiviteter under buerne under højbanen og en opgradering af Lyngsies Plads. Derfor ønsker vi, at man i forbindelse med DSB’s arbejde med selve stationen, får gennemført de sidste dele af ideoplægget for området, så det kommer til at fremstå som sammenhængene byrum. Bag ønsket om at give Nørrebro Stationsområde et helhedsorienteret løft står både Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og Områdefornyelse Bispeengen. (Økonomi: Ukendt).

Etablering af signallys i Hillerødgade, hvor “den grønne cykelsti” krydser Hillerødgade
Mange borgere oplever stor utryghed, når de går eller cykler langs ”den grønne cykelsti” og skal krydse Hillerødgade. Der opstår ofte farlige situatio-ner, da mange cyklister kører i høj fart og skal forsøge at aflæse om de biler, der som regel kører meget langsomt eller holder stille pga. trængsel, har i sinde at holde tilbage for dem. Vi forslår at der laves lysregulering i krydset Hillerødgade/”den grønne cykelsti” for at afhjælpe disse farlige situationer. Vi har fået en tilbagemelding fra Teknik og Miljøforvaltningen om at de fore-slår en midterhelle i stedet og vi anerkender, at forvaltningen ikke er enige i løsningen med et signallys, men vi bliver nødt til at fastholde at vi stadig mener, at en lysregulering er den tryggeste løsning. (Økonomi: Ukendt).

Realiseringen af grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By
I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Helhedsplanen er godkendt og der blev afsat midler til nogle af tiltagene på Overførselssag 2020-21. Men der mangler stadig finansiering af en støjmur og fortætning af be-plantningen i Nordpolen, opgradering af det grønne rum på Møllepladsen bl.a. med en siddekant i kantzonen ud til Møllegade og lommegrønt og nye træer i hele De Gamles By. Det er altafgørende for balancen i De Gamles By at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu efter bygge-riet af Diabetescenteret på området. (Økonomi: 20 mio. kr. til anlæg.)

Nørrebro som forsøgsbydel: Forvaltningen ud til borgerne
Vi har stor erfaring med områdefornyelser på Nørrebro, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen kommer tættere på borgerne. Det giver et større og mere helhedsorienteret kendskab til et område, og vi får en lokal inddragelse på et andet niveau end når det foregår centralt fra. Derfor ser vi et stort potentiale i at igangsætte et pilotprojekt, hvor mindre dele af Teknik- og Miljøforvaltningen flyttes ud i bydelen(e). Det vil kunne give et endnu større kendskab til lokale problemstillinger og mærkesager samt et større overblik over anlægsarbejder, trafikale forhold osv. lokalt. Vi oplever også et stort lokalt behov blandt borgere for at komme i direkte dialog med projektledere fra Forvaltningen. Det bydelsnære arbejde giver også mulighed for tættere forbindelser til projekter og indsatser på tværs af forvaltninger og civilsamfund. (Økonomi: Ukendt).

Kilde Nørrebro Lokaludvalg.