I København går en højere andel af elever med forældre uden anden uddannelse end grundskolen op til folkeskolens afgangsprøver end i resten af landet. Det viser en årlig status på fagligheden i de københavnske folkeskoler.

Ser man på landsgennemsnittet ligger København i den gode ende, når det handler om at få folkeskoleelever til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Og det gælder både elever med højtuddannede forældre og elever, hvis forældre har grundskolen som højeste uddannelsesniveau.

Faktisk har København ligget godt placeret de seneste fem år.

”Vi kan ikke drage nogen direkte konklusioner, men lokalt arbejder skolerne med en række pædagogiske tiltag og metoder, hvor der er fokus på at differentiere undervisningen, lave holddannelse og gøre brug af co-teaching. Derudover har vi indsatser, som skal være med til at sikre, at alle børn løftes og kommer godt videre fra folkeskolen. Fx har vi i flere år arbejdet målrettet med særlige læringsforløb for elever med faglige udfordringer og feedback-samtaler, hvor eleverne løbende sætter egne mål og bevidstgøres om, at de hele tiden udvikler sig og bliver dygtigere,” fortæller Birgitte Lund Flansmose, chef for Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Fokus på forberedelse
For de elever, der har brug for en ekstra hånd i ryggen, har kommunen forskellige prøveforberedende indsatser som fx forløbet ’Klar til prøven’, som henvender sig til elever, der er i risiko for ikke at opnå karakteren 02 i hhv. dansk og matematik til afgangsprøverne i 9. kl.

Også på Ungdomsskolen har de københavnske elever i 7.-9. klasse mulighed for at få et ’fagligt boost’ og blive forberedt til afgangsprøverne i dansk, engelsk, sprogfag m.fl.

God overgang til uddannelse og job
Igennem undervisning i Uddannelse og Job, vejledning og forskellige målrettede aktiviteter i 8.-10. klasse, har skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning fokus på at gøre de unge bevidste om egne styrker og interesser, udvide deres horisont og give dem de bedste forudsætninger for at vælge og gennemføre den rette ungdomsuddannelse.

Derudover har skolerne i København mulighed for at understøtte elevers overgang til ungdomsuddannelse gennem formidling af bl.a. talentforløb, erhvervspraktikker, fritidsjob og lærepladser.

Elever, som har svært ved at finde fodfæste i folkeskolen, har mulighed for at deltage i en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats, hvor eleverne bl.a. kan få en individuelt tilrettelagt særpraktik. Eleven kan fx blive fritaget fra dele af undervisningen på skolen og komme i praktik i en virksomhed flere gange om ugen.

Udvikling i andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver fordelt på forældres højeste fuldførte uddannelse
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folke- og specialskoler, almen- og special elever i 9. klasse.

Kilde.